Základní škola Drnovice - hlavní vchod ZŠ Drnovice - pohled na školu Interiér základní školy Drnovice Tělocvična ZŠ Drnovice Interiér základní školy Drnovice

Hala-provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY

Část I.

Základní ustanovení

Článek 1

· Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů a návštěvníků sportovní haly (dále jen „SH“) a jejich práva a povinnosti.

· Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu do SH.

Článek 2

· SH je součástí Základní školy Drnovice, okres Vyškov (dále „ZŠ Drnovice“). SH slouží zejména pro sportovní činnost žáků ZŠ Drnovice, dále sportovních klubů a veřejnosti.

Článek 3

Komplex prostor SH tvoří:

· hrací plocha

· šatny se sprchami a WC

· sklady

· provozní, technické a sociální prostory.

Část II

Provozní pravidla a pravidla užívání prostor SH

Článek 4

Všeobecná pravidla

· Časové využívání prostor SH je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání SH se předkládají průběžně.

· Rezervace se provádějí telefonicky, e-mailem, osobně u vedení školy.

· Rozvrh sestavuje vedení základní školy.

· Pokud dlouhodobý uživatel nezruší sportovní akci (trénink) v dostatečném předstihu

(dle smluvního ujednání), budou sjednané hodiny účtovány uživateli v plném rozsahu.

· Pro případ předem známých akcí školy a plánované údržby má vedení ZŠ Drnovice právo rezervované hodiny zrušit. O zrušení těchto hodin z výše uvedených důvodů budou uživatelé informováni s dostatečným časovým předstihem.

· Smluvní dlouhodobí uživatelé SH užívají SH na základě řádné smlouvy.

· Vstup osob při hromadných akcích je možný pouze ve vymezených prostorách.

· Sportovní aktivity lze provozovat pouze na hrací ploše.

· V celém komplexu SH je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm a je

zakázáno vnášet do SH hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové láhve či jiné i

potenciálně nebezpečné věci. Mimo nezbytnou nutnost (např. při velkém požáru) je

zakázáno manipulovat s požární technikou nebo s uzavřenými nouzovými východy.

· Uživatel odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických

předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány

státní správy.

· Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou

věcí všech osob, které jsou v prostorách SH přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel.

· Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny

ve SH v souvislosti s činností uživatele.

· Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení SH v odpovídajícím stavu, ve

kterém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.

· Při sportovních utkáních je za dodržování tohoto Provozního řádu SH odpovědný

hlavní pořadatel, a to i za družstvo hostí.

· Každý uživatel je povinen použít docházkový systém na začátku i po skončení činnosti.

Článek 5

Pravidla používání hrací plochy

· Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel (trenér). Nezletilé osoby mají

přístup do SH povolen jen za přítomnosti trenéra nebo jiné, plnoleté osoby.

· Návštěvníci tělocvičny provádějí pouze tu sportovní činnost, na které se dohodli (při

dlouhodobých pronájmech vymezeno smluvně) s vedením školy.

· Vstup na hrací plochu je možný jen v čisté sálové obuvi. Uživatel (trenér) je povinen

provádět pravidelné kontroly, zda je toto nařízení dodržováno, a je povinen vyvodit

z nedodržení přísné postihy.

· Ve všech prostorách sportovní haly je přísný zákaz používání házenkářského vosku

pod pokutou 2000,- Kč.

· Vedení ZŠ Drnovice (případně jim pověřený pracovník), může provést kontrolu výše uvedeného nařízení a tuto nekázeň potrestat vykázáním příslušné osoby ze SH.

· Na hrací ploše je přísně zakázáno konzumovat nápoje. Uživatel odpovídá za provedení okamžitého úklidu i při rozlití minimálního množství tekutin na hrací ploše.

· Je zakázáno přeznačovat nebo jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch

(”lajnování”), lepit značky apod.

· S technickým vybavením na hrací ploše (spouštění košů, osvětlení, ozvučení, časomíra

apod.) může manipulovat pouze pověřená osoba provozovatele SH.

Článek 6

Užívání šaten

· Uživatel (družstvo) může vstoupit do šaten před zahájením užívaní SH (tréninkové jednotky) pouze za přítomnosti odpovědné osoby.

· Při vstupu do šatny provede kontrolu, zda zařízení šatny není poškozeno. V případě poškození hlásí ihned toto poškození vedení školy (tel.: 731 107 062). Poškození,

případně ztráty hradí poslední uživatel.

· Při sportovních utkáních či turnajích nese pořadatel odpovědnost za veškeré ztráty a způsobené škody.

Článek 7

Provozní doba ve SH

· Provozní doba je v pracovní dny od 7:45 hod. do 22 hod. V dny pracovního klidu od

8 hod. do 22 hod.

ČÁST III

Všeobecná a závěrečná ustanovení

Článek 8

Všeobecná ustanovení

· Za provoz SH odpovídá ZŠ Drnovice; vedení školy (příp. pověřený pracovník má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich opatření.

· Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele SH.

· Při užívání prostor SH platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci, hygienická nařízení a další obecně platné zákonné předpisy.

· Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování

autorského zákona.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

· Tento Provozní řád sportovní haly při ZŠ Drnovice nabývá platnosti a účinnosti dnem

vydání.

V Drnovicích dne 1.12.2015

Mgr. Miroslav Zemánek

ředitel školy

Internetová objednávka obědů

Internetová objednávka obědů
On-line prohlídka školy

Plánované akce

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2024 Základní škola Drnovice | Webdesign: ir-webdesign.com - tvorba webových stránek