Základní škola Drnovice - hlavní vchod ZŠ Drnovice - pohled na školu Interiér základní školy Drnovice Tělocvična ZŠ Drnovice Interiér základní školy Drnovice


                                                                     VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ

ze dne 1.8.2022

Ustanovení této směrnice upravuje školní stravování v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění; vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stavování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění; vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stavování v planém znění; vyhlášky č. 137/2004 0 hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny v platném znění.

 1. Výdejní doba svačin a obědů

 2. Dohledy v jídelně

 3. Přihlašování a odhlašování svačin a obědů

 4. Placení svačin a obědů

 5. Jídelní lístek

 6. Stravování zaměstnanců školy

 7. Vedení evidence strávníků

 8. Organizace vlastního provozu

 9. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 10. Závěrečná ustanoveníad 1) - Výdejní doba svačin a obědů

  • výdej svačin pro žáky a zaměstnance školy je od 9:25 do 9:40 hod.

  • do jídelních nosičů se obědy vydávají do 11.00 hod.

  • výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy je od 11.15 do 13.30 hod.

ad 2) — Dohledy v jídelně

  • dohledy zajišťují pracovníci školy dle rozpisu dohledů

  • dohled důsledně dbá na pořádek ve školní jídelně

  • rozsah a rozvržení dohledů je vyvěšeno na informační tabuli ve školní jídelně

ad 3) — Přihlašování a odhlašování svačin a obědů

  • Od 1.2.2021 zákonní zástupci obdrží přihlašovací údaje pro odhlašování obědů online na web stránkách školy. Odhlášení obědů je možné do 13:00 hod na následující den. Pokud žák onemocní přes víkend je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ na tel. Čísle 603 512 382 stačí zaslat SMS.

  • Vedoucí ŠJ odhlašuje pouze hromadné akce školy a prázdniny vyhlášené ministerstvem. To stejné platí o distanční výuce. ( Pokud je DV vyhlášena je automaticky žák odhlášen.)

  • při onemocnění žáka mají rodiče nebo sourozenci možnost si první den nemoci oběd odnést, na další dny musí rodiče svačiny i obědy odhlásit

ad 4) — Placení svačin a obědů

  • úhrada svačin a obědů probíhá vždy zálohově na následující měsíc (bezhotovostním převodem, inkaso, popřípadě hotově)

  • cena svačin a obědů (viz příloha č. 1), vyvěšena v jídelně školy a na www.zs-drnovice.cz.

ad 5) — Jídelní lístek

sestavuje vedoucí školní jídelny s hlavní kuchařkou vždy na týden dopředu o je vyvěšen na informační tabuli ve školní jídelně, dále v šatně a na www.zs-drnovice.cz

ad 6) Stravování zaměstnanců školy

  • jídlo zaměstnanci konzumují v jídelně, do jídelních nosičů bude vydáváno pouze v odůvodněných ojedinělých případech (strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat, školní jídelna nezodpovídá za nákazu vzniklou z přepravy jídla) poskytování stravování v době dovolené a mateřské dovolené není nárokové

ad 7) Vedení evidence strávníků

  • evidenci strávníků vede vedoucí školní jídelny v programu Z-WARE.

  • výdej svačin a obědů je evidován pomocí čipovacího systému v ŠJ.

ad 8) Organizace vlastního provozu

  • polévku a hlavní jídlo obdrží strávníci u výdejního okénka, pití si berou sami použité nádobí odnášejí k odbíracímu okénku

ad 9) Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

  • za dodržování bezpečnostních předpisů a hygienických norem ve školní jídelně odpovídá vedoucí školní jídelny o za bezpečnost žáků při jejich pobytu ve školní jídelně odpovídá dohled o při znečištění školní jídelny či rozbití nádobí se žáci řídí pokyny dohledu o při potřísnění podlahy např. polévkou, nápojem a podobně učiní dohled taková opatření, aby nemohlo dojít k úrazu

ad 1O) Závěrečná ustanovení

  • Tato interní směrnice má účinnost ode dne 1.8.2022Přílohy:

Příloha č. 1- Finanční normativ

V Drnovicích dne 1.8.2022

FINANČNÍ NORMATIVY

Cena oběda pro:

Kategorie: 1. skupina (7-10 let) = 30 Kč

2. skupina (11-14 let) = 33 Kč

3. skupina (15 a více let) = 34 Kč

Zaměstnanci školy = 34 Kč (příspěvek z FKSP 8 Kč)

Cizí strávníci = 65 Kč

Cena svačiny 7 - 10 let 13 Kč

Cena svačiny 11 - 15 let 15 Kč

Bezlepková strava:

7 - 10 let = 35 Kč

11 - 14 let = 38 Kč

15+ let = 39 kčZpracovala 1.8.2022: Michaela Suchánková, vedoucí školní jídelny

Schválil 1.8.2022: Mgr. Miroslav Zemánek, ředitel školy 

Internetová objednávka obědů

Internetová objednávka obědů
On-line prohlídka školy

Plánované akce

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2019 Základní škola Drnovice | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign