Základní škola Drnovice - hlavní vchod ZŠ Drnovice - pohled na školu Interiér základní školy Drnovice Tělocvična ZŠ Drnovice Interiér základní školy Drnovice

                Školní družina a barevné pastelky

 

O školní družině

Ve školní družině tráví svůj volný čas děti mladšího školního věku, tj. žáci prvního stupně základní školy.

Jsou rozděleni do tří oddělení.

Organizace školní družiny:

  I. oddělení – Janka Holubářová, vedoucí vychovatelka

 II. oddělení – Hedvika Jiříčková, vychovatelka

III. oddělení - Mgr. Zuzana Moskalová, vychovatelka

IV. oddělení - Hana Zbořilová, vychovatelka

Provoz školní družiny:

Ranní družina: 6:30 – 7:30 hodin

Odpolední družina: 11:30 – 16:00 hodin

Odchody dětí z družiny:

Počty přítomných žáků se během odpoledne mění – průběžně odchází do kroužků a domů. Časy odchodů jsou různé, vždy mezi dvanáctou a půl druhou, dále po patnácté hodině. V době od půl druhé do tří není možné děti vyzvedávat, v tuto dobu se tráví čas pobytem venku. Čas a způsob odchodu dítěte z družiny je zaznamenán v přihlášce do ŠD.

Odchylky od docházky žáka ze ŠD:

Má-li žák odejít z družiny v jiný čas či s jinou osobou než je obvyklé a než je uvedeno v přihlášce, musí rodiče sdělit vychovatelce písemně. Nepřítomnost dítěte ve školní družině jsou rodiče povinni omluvit taktéž písemně.

Úhrada za ŠD: 

Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno za úplatu. Úplatu hradí zákonný zástupce žáka zapsaného do ŠD. Výše úplaty je stanovena dvakrát za školní rok a činí 400,- Kč za 1. pololetí (září - prosinec) a 600,- Kč za 2. pololetí (leden - červen). Škola přijímá platby na účet školy (ve výjimečném případě v hotovosti v kanceláři školy).

Údaje pro platbu:

Číslo účtu: 153253121/0300

Variabilní symbol: 9999

Poznámka pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka.

Činnosti ve školní družině:

Ve školní družině zabezpečujeme odpočinek, rekreaci, rozvíjení zájmů a smysluplnou náplň volného času.

Odpočinkové činnosti – klidové činnosti před vyučováním a po vyučování, tj. odpočinek v sedacích vacích, na koberci, na pohovce. Zařazujeme poslech, předčítání, pohádky, také stolní či námětové hry a spontánní aktivity.

Aktivní odpočinek – slouží k regeneraci sil, zařazujeme pohybové a tělovýchovné činnosti – procházky, pohybové hry, např. pálkové hry, stolní tenis, míčové hry, honičky, atd. Dále hry na rozvoj jemné i hrubé motoriky. K pohybovým hrám využíváme školní sportovní areál, tělocvičnu a dětská hřiště ve vsi.

Zájmové činnosti – takové činnosti, které rozvíjí osobnost dítěte, umožňují poznávání a rozvoj dovedností. Nabízíme kreativní, individuální či skupinové, aktivity.

Příprava na vyučování – procvičujeme učivo formou didaktických her, školní poznatky procvičujeme a upevňujeme v praxi při vycházkách, soutěžích a dalších činnostech.

Výlety a výpravy – účastníme se výstav, besed a exkurzí v okolí. Při příznivém počasí trávíme čas   s dětmi venku a v přírodě.

Realizujeme činnosti obsahově bohaté, které umožňují přirozeným dětským způsobem smysluplně využívat volný čas. V odpoledním zaměstnání zařazujeme všechny složky výchovy úměrné k věku dětí a jejich schopnostem. Aktivity, které zařazujeme obvykle souvisí s motivy ročního období, dále   s místními zvyky a tradicemi.

 

Internetová objednávka obědů

Internetová objednávka obědů
On-line prohlídka školy

Plánované akce

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2019 Základní škola Drnovice | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign